Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, nhưng vẫn muốn tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành thì phải làm thế nào?

 

++ Trường hợp 1: Thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế

–  Căn cứ: khoản 2, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 & Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày  14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch
 
–        Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
 
Bước 01: Liên hệ tiệm khắc dấu làm mộc để khi xuất hóa đơn Đóng dấu địa chỉ mới, tên mới vào bên cạnh mục tên, địa chỉ đã in sẵn trên hoá đơn
Bước 02: Thực hiện Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu BT04/AC trên HTKK xuất XML gửi  lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
+Chú ý:  Có thể sử dụng ngay hóa đơn khi gửi Thông báo điều chỉnh hoá đơn vì đây là điều chỉnh thông tin hóa đơn đã thông báo phát hành trước đó (đây không phải thông báo phát hành lần đầu do đặt in mới  hoặc các lần kế kiếp nên không cần phải làm thông báo phát hành lại)

++ Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ công ty làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

–  Căn cứ: khoản 2, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 & Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày  14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch
 
–        Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).
 
–        Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
 
 a. Doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã in
 
Trường hợp này, hóa đơn đã thông báo phát hành chưa sử dụng hết, đã in sẵn địa chỉ cũ trên hóa đơn. Doanh nghiệp có nguyện vọng muốn sử dụng tiếp số hoá đơn đã đặt in và đã thông báo phát hành thì tiến hành các bước sau:
 
Bước 01: Gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Mẫu BC26/AC, chọn Mẫu 3.10 (Chuyển địa điểm) tới cơ quan thuế nơi quản lý trước. 
+Liên hệ tiệm khắc dấu làm mộc để khi xuất hóa đơn Đóng dấu địa chỉ mới, tên mới vào bên cạnh mục tên, địa chỉ đã in sẵn trên hoá đơn
 
Bước 02: Gửi Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng Mẫu BK01/AC theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
+ Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu BT04/AC  đến cơ quan thuế quản lý mới.
 
 +Chú ý:  Có thể sử dụng ngay hóa đơn khi gửi Thông báo điều chỉnh hoá đơn vì đây là điều chỉnh thông tin hóa đơn đã thông báo phát hành trước đó (đây không phải thông báo phát hành lần đầu do đặt in mới  hoặc các lần kế kiếp nên không cần phải làm thông báo phát hành lại)
 
 b. Doanh nghiệp không sử dụng tiếp hóa đơn đã in
 
Gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Mẫu BC26/AC, chọn Mẫu 3.12(Kỳ báo cáo cuối cùng) tới cơ quan thuế nơi quản lý cũ.
Hủy các số hóa đơn chưa sử dụng hết và gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC tới cơ quan thuế quản lý cũ
Đặt in hóa đơn mới và Thông báo phát hành hóa đơn mới TB01/AC với cơ quan thuế quản lý mới.
 *Chi tiết tại : Công văn số 1984/TCT-CS  ngày 29 tháng 05 năm 2014 V/v sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn