Các doanh nghiệp tiến hành giao kết hợp đồng kinh tế với nhau, trong đó có những thỏa thuận được ghi cụ thể trong hợp đồng. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp đã vi phạm các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng và bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Vậy khoản bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

 
Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.36 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
 
“ 2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”
Theo Công văn 3529/TCT-CS của Tổng cục thuế ngày 22 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn cụ thể như sau:
 
 
Tại Điểm 2.36, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
 
2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các khoản vi phạm hành chính khác theo quy định của Pháp luật
 
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, chứng từ thanh toán trễ, Công ty thực hiện tính vào chi phí theo quy định của thuế TNDN.
 
Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết…”
 

Căn cứ các quy định trên thì những khoản phạt vi phạm hợp đồng kinh tế doanh nghiệp được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN nếu:

  •  
  • Doanh nghiệp lập phiếu chi tiền cho khoản phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
  • Trong hợp đồng kinh tế có ghi rõ nguyên nhân phạt, mức phạt và tiền phạt
  • Có hồ sơ chứng minh việc vi phạm hợp đồng và số tiền phạt

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn