Hộ kinh doanh không có tài khoản ngân hàng khi mua hóa đơn trên 20 triệu

 
*Căn cứ pháp lý:
- Khoản 1, Điều 9, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008; Khoản 1, Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; và Khoản 1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định khoản chi đủ điều kiện được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 - Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
- Khoản 1, Điều 8, Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về quản lý thuế và hoàn thuế Thu nhập cá nhân và Điều 9, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ
 
 
*Theo đó:
            - Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc cá nhân không kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinh chưa thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế hoặc không có tài khoản ngân hàng, khi mua hàng hóa, dịch vụ của các đối tượng này, doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản bên bán thì khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 
*Chi tiết tại: CÔNG VĂN 3927/TCT-KK NĂM 2015 QUY ĐỊNH KHI THANH TOÁN PHẢI CÓ CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KHOẢN CHI CÓ HÓA ĐƠN MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TỪNG LẦN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn