Sử dụng hóa đơn GTGT sau sáp nhập

 
Căn cứ pháp lý:
-        Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
-       Tại  khoản 1 Điểu 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
-       Tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
Nội dung:
-       Thuế GTGT: Những hóa  đơn trước ngày sáp nhập của doanh nghiệp bị sáp nhập của những hợp đồng kinh tế phát sinh trước đó đang dơ dang, đang thực hiện để hoàn tất thì doanh nghiệp được sáp nhập được kê khai, khấu trừ thuế GTGT
-       Thuế TNDN: Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp các Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…”.
-       Những hóa đơn chứng từ ngày bắt đầu chính thức sáp nhập nếu vẫn mang tên cty bị sáp nhập phải điều chỉnh thành công ty được sáp nhập

Chi tiết:  Công văn 620/TCT-CS về sử dụng hóa đơn GTGT sau sáp nhập

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn