Phím tắc cần biết khi dùng excel

 

- ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

- F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm

- Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô

- Ctrl + Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng

- Ctrl + D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

- Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

- Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn

- Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

 

 Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn

- Dấu = : Bắt đầu một công thức

- F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

- Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn

- F3: Dán một tên đã đặt trong công thức

- F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở

- Shift + F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

- Alt + =: Chèn công thức AutoSum

- Ctrl + ;: Cập nhật ngày tháng

- Ctrl + Shift + : Nhập thời gian

- Ctrl+K: Chèn một Hyperlink

- Ctrl + Shift + ”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

- Ctrl + ’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

- Ctrl + A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức

- Ctrl + Shift + A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức

- Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

- Ctrl + Shift + ~: Định dạng số kiểu General

- Ctrl + Shift + $: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

- Ctrl + Shift + %: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

- Ctrl + Shift + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

- Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

- Ctrl + Shift + ?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân

- Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền ngoài

- Ctrl + Shift + -: Bỏ đường viền

- Ctrl + B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm

- Ctrl + I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng

- Ctrl + U: Bật tắt chế độ gạch dưới

- Ctrl + 5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

- Ctrl + 9: Ẩn dòng

- Ctrl + Shift + ( : Hiển thị dòng ẩn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn