NHỮNG TỪ VIẾT TẮT THƯỜNG GẶP TRONG KINH TẾ

 • ACCA: The Association of Chartered Certified Accountants- Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc
 • Ad: Advertisement- Quảng cáo
 • ATM: automatic teller machine- máy rút tiền tự động
 • BBA: Bachelor of Business Administration Degree- Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • CCO: Chief Customer Officer- Giám đốc kinh doanh
 • CEO: Chief Executive Officer- Giám đốc điều hành
 • CFA: Chartered Financial Analyst- Là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: Chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính
 • CFO: Chief Financial Officer- Giám đốc tài chính
 • CIO: Chief Information Officer- Giám đốc công nghệ thông tin
 • CPA: Certified Public Accountant- Là danh hiệu kế toán kiểm toán toàn cầu dành cho các nhà lãnh đạo kinh doanh chiến lược
 • CPI: Consumer price index- Chỉ số giá tiêu dùng
 • Dept: Department- Phòng, ban
 • Div: Division- Chi nhánh
 • EBIT: Earning before interest and tax- Thu nhập công ty trước thuế và lãi vay
 • FDI: Foreign Direct Investment- Đầu tư tr...ực tiếp nước ngoài
 • FOREX: Foreign Exchange- Thị trường trao đổi ngoại tệ, ngoại hối

 • FW: forward- chuyển tiếp (dùng ở đầu e-mail khi mình muốn chuyển tiếp nội dung đến ai đó)
 • FYI: for your information- để/cho bạn biết rằng (dùng ở đầu e-mail khi mình muốn chuyển tiếp nội dung đến ai đó mà chỉ là để cho họ biết thêm thông tin.)
 • GDP: Gross Domestic Product- Tổng sản phẩm quốc nội
 • HO: Head Office- trụ sở chính
 • HR: Human Resources- Nhân lực, nhân sự
 • IPO: Initial Public Offering- Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu
 • KPI: Key Performance Indicator- Là các chỉ số để đánh giá hiệu quả công việc
 • LC: Letter of Credit- thư tín dụng
 • M&A: Merger and Acquisition- Mua bán và sáp nhập
 • MBA- Master of Business Administration- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 • NPV: Net Present Value- Giá trị hiện tại thuần của dự án
 • ODA: Official Development Assistance- Hỗ trợ phát triển chính thức
 • P.S: postscript- Tái bút (dùng ở cuối e-mail để bổ sung thêm thông tin.)
 • PR: Public Relationship- Quan hệ công chúng
 • QA = Quality Assurance: giám định đảm bảo chất lượng
 • QC: Quality Control- Kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm
 • R&D: Research and Development- Nghiên cứu và phát triển
 • ROA: Return on Asset- Tỷ suất sinh lợi trên tài sản
 • ROE: Return On Equity- Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần
 • ROI: Return on Investment- Hiệu quả trên ngân sách đầu tư
 • SEM: Search Engine Marketing- Marketing trên công cụ tìm kiếm
 • SEO: Search engine optimization- Tối ưu hoá (cho) động cơ tìm kiếm
 • TPP: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement- Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương
 • VAT: Value Added Tax- Thuế giá trị gia tăngVIP
 • VIP: Very Important Person- chỉ một nhân vật rất quan trọng hoặc có địa vị trong xã hội hoặc một dịch vụ đặc biệt.
 • VP: Vice President- Phó chủ tịch
 • WTO: World Trade Organization- Tổ chức Thương mại Thế giới

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn