Năm 2016 là năm có nhiều biến động về tiền lương tham gia các khoản bảo hiểm. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp và người lao động chủ động, có kế hoạch trong chi phí tham gia bảo hiểm , chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết: Lương và các khoản phụ cấp tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ 2016

 

1. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc từ 1/1/2016 tới 31/12/2017

 
Theo khoản 1 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức tiền lương tham gia BHXH như sau:
 
“1. Từ 1/1/2016 đến 31/12/2017 tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH…..
 
Phụ cấp lương theo quy định của điểm a khoản 2 điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH  là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tinh chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến, hoặc tính chưa đầy đủ như: phụ cấp chức vụ, chức danh: phụ cấp trách nhiệm: phụ cấp nặng nhọc, độc hại,  nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và phụ cấp có tính chất tương tự “
 
Theo khoản 1 điều 4 và điểm a khoản 2 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định tiển lương và các khoản phụ cấp như sau:
 
“Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP bao gồm:
 
1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
 
2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.”
 

Theo những quy định trên, tiền lương tháng và các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm bao gồm:

 
– Tiền lương: Là mức lương thời gian ghi trong hợp đồng lao động
 
– Các khoản phụ cấp bao gồm:
 
Phụ cấp chức vụ, chức danh:
Phụ cấp trách nhiệm:
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại,  nguy hiểm;
Phụ cấp thâm niên;
Phụ cấp khu vực;
Phụ cấp lưu động;
Phụ cấp thu hút
Phụ cấp có tính chất tương tự

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn