Đối với các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động đều phải thực hiện quyết toán thuế và nộp mẫu 05 cho cơ quan quản lý thuế. Vậy trong trường hợp xảy ra sai sót thì doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

 

Quy định Kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

 
Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng đẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
 
“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế…
 
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế…”
 
 
Theo đó, đối với các doanh nghiệp khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt sẽ thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế trong vòng 45 ngày từ ngày có quyết định
Trường hợp 1: Trong thời hạn 45 ngày, khi phát hiện sai sót thì doanh nghiệp tiến hành nộp bổ sung hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế
 
Trường hợp 2: Sau thời hạn 45 ngày, nếu phát hiện sai sót thì liên hệ với các phòng kiểm tra thuế tại Cục thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn